วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในวันจันทร์ที่  22  กันยายน  2557

 

 

วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557